vrijdag 1 december 2017

44 % !!!!!

44% van onze broedvogels zitten in de problemen, vermeldt de nieuwe Rode Lijst van bedreigde Nederlandse Broedvogels. De regering heeft de nieuwe lijst gepubliceerd. Op de lijst staan 87 soorten , dat is 44% van alle soorten die in ons land broeden.Ten opzichte van de vorige lijst uit 2004 is het aantal met negen soorten toegenomen. De Wulp en de Torenvalk zijn nieuwelingen.
De nieuwe lijst is samengesteld op basis van tellingen door het SOVON. De lijst is verdeeld in categorien als Uitgestorven (zoals Ortolaan, Klapekster, Hop, Goudplevier), Ernstig Bedreigd (o.a. Velduil- in mijn jeugdbondtijd ging je voor de Velduilen naar Ameland, daar zaten ze talrijk in de duinen - Woudaap, Kuifleeuwerik, Draaihals) , Bedreigd( zoals Grote Karekiet,Pijlstaart,Tapuit, Watersnip-op trek komen ze in grote getale langs-Zwarte Stern, jazeker, maar gelukkig hebben we hier in de Utrechtse Venen een grote kolonie dankzij de boeren bij wie  in hun sloten en tochten broedvlotjes worden neergelegd-) Kwetsbaar ( o.a. Koekoek,Slobeend,Steenuil, Torenvalk) en Gevoelig( o.a. Boerenzwaluw,Gele Kwikstaart, Graspieper, Grutto)
Gelukkig is het met enkele broedvogels beter gegaan: de Purperreiger ( zie je hier in de polders regelmatig) en de Roerdomp. Door beter beheer van moerassen gaan deze soorten weer in aantal vooruit.

Het gaat weer wat beter met de Purperreiger.
   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten